Motorferdsel i utmark

Landbrukskontoret i Osterøy kommune forvaltar gjeldande regelverk som gjeld motorferdsel i utmark. 

Vedtak som blir gjort er heimla i: 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, eller  
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 

Generelt om motorferdsel i utmark: 

 • Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbode. 
 • Det kan bli gitt dispensasjon til naudsynt ferdsel til nytteformål. 
 • Motorferdsel omfattar alle typar motordrivne framkomstmiddel. 
 • Utmark er areal utanfor innmark, der stølsområde, kulturbeite, skogplantefelt, og skogsvegar som ikkje er opparbeidd for bil er døme på areal som vert rekna som utmark etter motorferdselslova. Snødekt opparbeidd veg som ikkje er brøyta, er å rekna som utmark. 
 • Motorferdsel i utmark er delt i barmark og snødekke. Reglane for motorferdsel i utmark på snødekke er mindre strenge enn på barmark då det gir mindre varige spor i terrenget. 
   

Nokre døme på køyring på snødekt mark som er lov i med medhald i lov eller forskrift: 

 • Transport av material, utstyr og arbeidsfolk ved bygging i samsvar med byggeløyve. (Køyring i samband med vanleg vedlikehald gjeld ikkje her).
  Forskrifta §3 1.ledd.  
 • Naudsynt person og godstransport i jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærplukking vert ikkje rekna som næring). Verksemda må ha eit reelt næringsmessig omfang og inntektsgrunnlag knytt til formålet med køyringa. T.d. treng snøscootertransport til stølar/hytter i utmark dispensasjon, dersom det ikkje er aktiv landbruksdrift, knytt til utmark, på eigedomen det vert køyrd til.
  Lova § 4 1.ledd c. 
 • Naudsynt transport av ved frå eigen eigedom til fast bupel (hytta er ikkje fast bupel). Gjeld kun for faste bustadar som ikkje er knytt til køyrbar bilveg/bane. Det er kun køyring mellom bustaden og endepunktet for vegen/bana som er unnateke.
  Lova § 4 1.ledd c. 
 • Anlegg og drift av offentlege vegar og anlegg.
  Lova § 4 1.ledd e. 
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakkar for ålmenta og for konkurransar, når det skjer i regi av kommunen, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.
  Forskrifta §3 1.ledd e. 
 • Politi, ambulanse, redningsteneste, offentleg oppsyn m.m.
  Lova § 4 1.ledd a. 
   

Kommunane kan gi dispensasjon til motorferdsel i utmark etter skriftleg søknad.

Her er nokre døme på køyring som kan få dispensasjon etter søknad:  

 • Ervervsmessig transport
  - forskrifta §5 a. 
 • Transport for funksjonshemma
  - forskrifta §5 b. 
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikkje har brøyta veg. fram til hytta
  - forskrifta §5c. 
 • Transport av ved
  - forskrifta §5e. 

Sjå til at søknadane er: 

 • Utfyllande med formål og søknad etter rett §. 
 • Kart med innteikna køyrerute og/eller avmerka landingsplass for helikopter. 
 • Søkje i god tid før køyring/landing – «god tid» er definert i desse sakene som om lag 1 mnd. 
 • Oppgi tidspunkt for køyringa.  
 • Det er hytteeigar som må søkje om dispensasjon etter forskrifta §5c.
   

Generelt om søknad: 

Sjølv om kommunen har gjeve dispensasjon til motorferdsel, innskrenkar ikkje det grunneigar sin rett til å forby eller avgrensa motorferdsel på sin eigedom, jf. § 10 i lova. Grunneigar sitt samtykkje for motorferdsla må vere i orden før køyring/landing finn stad.  

Osterøy kommune har gitt ei rekkje leigekøyringsløyve som dekkjer store delar av kommunen. I dei fleste tilhøve vil Kommunen oppmoda søkjarar til å nytta leigekøyrarar framfor å gi løyve til køyring til kvar enkelt. 

Landbrukskontoret kan kontaktast ved spørsmål om søknad eller leigekøyring.   

Klage på kommunalt vedtak i medhald av lov og forskrift som ikkje vert imøtekomme, vert sendt til Statsforvaltaren i Vestland til endeleg avgjerd.

 

Skjema: Søknad om løyve til motorferdsel i utmark

Handheving og kontroll 

Politiet og Statens naturoppsyn fører kontroll med at Lov om motorisert ferdsle i utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, vert overhalde. Alle som utøver motorisert ferdsle i utmark pliktar å la seg kontrollera, og skal på staden kunne syne fram alle dokument som er påbode å ha med under køyringa. 


Sist oppdatert: 22.06.2023
Publisert: 22.06.2023