Skogbruk

 Landbruksvegar

Kommunen handsamar søknadar om bygging av landbruksvegar. Du finn mykje informasjon om dette og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet si heimeside. Det er viktig at du fyllar ut skjema fullstendig og har med så mykje informasjon om tiltaket som mogleg. Det gjer det lettare for kommunen å handsame søknaden. Større vegprosjekt krev mykje oppfølging frå kommunen og kan medføre lang sakshandsamingstid. 

Les meir på landbruksdirektoratet sine sider her.

Skogfond

Når du sel tømmer, har du som skogeigar plikt til å setje av midlar til eit skogfond.

Du vel sjølv prosentsatsen (4–40 prosent) alt etter investeringsbehovet du har på eigedommen. Når du tar ut pengar frå skogfondet til godkjende tiltak, blir 15 prosent inntektsførte, mens 85 prosent er skattefrie. Difor er det viktig å setje av nok pengar på fondet slik at du kan nyttiggjere denne økonomisk gunstige ordninga.

Du kan bruke skogfondmidlane til:

 • all form for skogkultur
 • underskott ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilvegar og traktorvegar
 • vedlikehald av skogsbilvegar
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk osv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Slik søkjer du om utbetaling

Du sender eit refusjonskrav om utbetaling av skogfondsmidlar (inkludert utbetaling for eige arbeid) til kommunen. Bruk søknadsskjema frå Landbruksdirektoratet. Skjema finn du her.

Saman med søknaden må du leggje ved kvitteringar og fakturaer for utgifter som du ønskjer å få dekt. 

Send søknadsskjema til  

Osterøy kommune
Postboks 1
5282 Lonevåg

eller på e-post til 

post@osteroy.kommune.no 

Du kan søkje elektronisk direkte til Landbruksdirektoret, via Altinn. Følg lenkje og velg "Direkte til innlogging". 

Krav til deg

For at skogfondmidlar skal kunne utbetalast, må du ha gjort investeringar i eigen skog. Investeringane og tiltaka må vere fagleg, økonomisk og økologisk forsvarlege og ikkje i strid med regelverket.

Kva skjer vidare?

Vi behandlar søknaden din så snart som mogleg, og prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med, og kvifor du meiner at vi bør endre vedtaket. Dersom du treng rettleiing, kan du ta kontakt med kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kva seier lova?

Les meir 

Vedhogst på kommunal grunn

I visse tilfelle kan du søke om å hogge ned nokre få trær på kommunal grunn i område kor det er nyttig for kommunen og innbyggarane å få rydda opp i skog og kratt.Dette gjeld om veden er til privat bruk. Ellers må du rekne med avslag.

Ulovlig felling av tre kan bli meldt til politiet, og vi kan krevje gjenplanting eller erstatning. 

Søknadar skal sendast til post@osteroy.kommune.no

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med 

Lars Johan Fjelde

Fagleiar landbruk

 


Sist oppdatert: 20.01.2021
Publisert: 13.11.2018