Næringsutvikling

Osterøy Utvikling

Selskapet sitt føremål er å fungere som ein mellomromsaktør for vidareutvikling av eksisterande industri og anna næring i kommunen, vidareutvikling av reiselivssatsinga og samskaping av framtid som omfattar meir samarbeid lokalt og regionalt.

Selskapet kan og arbeide med eigedomsforvaltning og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Selskapet eig Næringssmia i Lonevåg sentrum og omsorgsbustader i Haus. Aktivitetane kan gå føre seg i eigen regi eller i samarbeid med andre.

Selskapet er eigd av Osterøy kommune.

Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling 2022-2023

Les meir på Osterøy Utvikling si facebookside

Strategidokument Osterøy Utvikling 2021-2023

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 - 2031

Grøn Konkurransekraft Osterøy - Sluttrapport - Januar 2022

Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling 2021 

Årsmelding og aktivitetsrapport Osterøy Utvikling og Prosjekt Arena for Næringsutvikling 2020

Aktivitetsrapport Osterøy Utvikling 2019 til sommeren 2020

Ny modell for næringsarbeidet i Osterøy - rapport

Eigarskapsmelding Osterøy kommune 2021

Vestlandsanalyse nr 1 20 Nullpunktsanalyse for Osterøy - næring, samarbeid og kompetanse

Regional Næringsstrategi for Nordhordland 2022-2024 

Nordhordland scenarioanalyse

Grøn region Vestland - Vestland fylkeskommune

Robotklyngesatsingen på Osterøy og i Vestland - Rapport frå forprosjekt

 

Kontakt

Tobby Sander Tomassen, dagleg leiar

Besøksadresse

Næringssmia

Lonevågen 33

5282 Lonevåg

Sjå kart

Samarbeidspartnarar

Osterøy Utvikling samarbeider med ulike aktørar som kan hjelpe deg når du vil starte eller utvikle eiga verksemd eller eit prosjekt. Ta kontakt med oss dersom du ynskjer at me skal sette deg i kontakt med dei rette personane som kan hjelpe til på vegen.

INDUSTRIUVTIKLING VEST

Industriutvikling Vest tilbyr bedrifter på Osterøy hjelp til forretningsutvikling. Dei held til i Knarvik, men har avdelingskontor i Næringssmia i Lonevåg, same stad som du treff Osterøy Utvikling. Sjekk ut nettsida deira og ta gjerne kontakt med dei for å vurdere om dei kan hjelpe deg på vegen.

Industriutvikling Vest AS

 

Kontakt

Børge Brundtland, dagleg leiar

Mobil: 41 16 39 08

E-post: bb@iuv.no

 

ETABLERERSENTERET 

Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, rettleiing og nettverksstreff til grûndere og oppstartsbedrifter i Vestland.

Klikk her for å lese meir om Etablerersenteret

 

INVEST IN BERGEN

Invest in Bergen er den offislielle organisasjonen som jobber for å få felire investeringar og bedriftsetablering i Bergensregionen, eit Investment Promotion Agency (IPA). Deira tenester er gratis.

 

Invest in Bergen har godt nettverk i regionen. Dei kjenner næringane, klyngene og organisasjonane som er gode samarbeidspartnarar i Bergenregionen. Dei hjelper deg med å bli kjent med næringsmiljøet i regionen. Dei sørger for å kople deg med dei riktige menneska, finne dei beste klyngene og samarbeidspartnaren og dei riktige areala for di verksemd. 

 

Klikk her for å lese meir om Invest in Bergen

 

NÆRINGSORGANISASJONAR

Osterøy Industri- og næringslag

Jørund Vevle, leiar

Mobil: 415 39 480

E-post: jorund@systemtrafikk.no

 

Åse Nilssen, sekretær

Mobil: 907 77 756

E-post: aasenilssen@hotmail.com

 

Osterøy Reiselivslag

Trond Lillejord, leiar

Mobil: 905 66 885

E-post: tr-lille@outlook.com

 

Osterøy Bondelag

Anders H. Hauge, leiar

Mobil: 909 49 904

E-post: andehaug5@online.no

 

DRIFTIG.NO

Driftig er ein informasjonskanal for gründerar, idèskaparar og entreprenørar i Vestland. 

Føremålet til Driftig er å formidle nyttig informasjon til deg som ynskjer å starte eller vidareutvikle verksemd i Vestland, samt sette deg i kontakt med dei rette peronane som kan hjelpe til på vegen.

 

Ulike tilskotsordningar

LOKALT

Ordføraren og rådmannen prioriterar høgt å følgje opp dei som tek initiativ til etablering og utvikling av nye idèar. 

Ta kontakt med servicekontoret. 

KOMPENSASJONSORDNING FOR LOKALE BEDRIFTER

Kompensasjonsordning for lokale bedrifter i samband med covid-19 i 2021

Liste over fleire tilskotsordningar finn du her:

Koronatiltak - Industriutvikling Vest

OSTERFJORD NÆRINGSSAMARBEID

Vilkår for å søkje tilskot frå Osterfjord Næringssamarbeid er at prosjektet skal vere i tråd med fylkeskommunen sine mål og strategiar for innovasjon og næringsutvikling.

Formål

Tilskot skal bidra til næringsutvikling i ein av dei tre kommunane eller i eit samarbeid mellom kommunane i regionen.

Kven kan søkje stønad?

Etablerarar, verksemder og næringsaktørar. Næringsaktørar vert definert som ein aktør som legg til rette for og/eller gjev støtte til næringsutvikling. 

Kva tiltak kan få tilskot?

Tiltak som fremjar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensiale.  

Kor mykje kan ein vente å få i tilskot?

Maksimal støttedel kan være inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag til prosjektet.


Trykk her for å laste ned og lese søknadskriterier.

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet vårt. 

 

Ønskjer du å diskutere om prosjektet ditt kan passe inn i retningslinene til Osterfjord Næringssamarbeid?

Ta kontakt med Osterfjord Næringssamarbeid

v/Åse Nilssen

Open søknadsfrist

Søknader vert handsama innan 3 månader etter dei er mottatt. 

ETABLERERFOND FOR BERGENREGIONEN

Er du gründar i oppstartsfase eller går du med planar om å starte ny verksemd? Då kan du vere i målgruppa for å søkje om støtte inntil kr. 50 000,- for å gjennomføre naudsynte tiltak som t.d. å gje deg kompetanse om marknad og økonomi.

Vestland fylkeskommune har løyva kr. 2. 000 000,- til Etablerarfond for Bergenregionen for 2020. Det er usikkert om det vert løyva nye midlar for 2021.

Les meir om etablerarstøtten og om korleis du kan søkje her.

Ledige næringsareal

Invest in Bergen har samla dei største næringsareala i regionen i ein oversikt i brosjyra under.

Industrial and commercial parks in Greater Bergen

Næringsområdet på Espevoll

Du kan lesa om næringsområdet på Espevoll på side 22 i brosjyra over, eller klikka deg inn på nettsida deira. 


Sist oppdatert: 17.11.2023
Publisert: 13.11.2018