HeimSkatt, næring og landbrukReiselivssatsingKonsepter for Herlandsfossen og Osterøy

Konsepter for Herlandsfossen og Osterøy

Forord

Hovedformålet til Osterøy Utvikling har vært å avklare om det er grunnlag for å gå videre med forslaget om en opplevelsespark på Herlandsfossen.

I dette arbeidet har vi lagt vekt på å utvikle mer helhetlige konsepter/scenarier som er tydelig knyttet til det Osterøy har å by på av kultur, tradisjoner og omgivelser. Forslagene viser hvordan Osterøy som reisemål og Herlandsfoss som attraksjon kan posisjoneres i en fremtidig reiselivssatsing.

Teamet som har ledet konseptualiseringsjobben for utviklingsprosjektet på Herlandsfossen og Osterøy har bestått av firmaet Versions og prosjektleder i Osterøy Utvikling.

 

Stort potensial til å bli en etterspurt reiselivsdestinasjon

Osterøy Utvikling har som formål å legge til rette for næringsutvikling. Derfor tok vi utfordringen fra Osterøy heradstyre med videre utredning av prosjektet på Herlandsfossen.

Utviklingsprosjektet har potensiale til å kunne skape ny aktivitet som vil sette søkelyset på Osterøy, generere nye arbeidsplasser og sette fart på utviklingen av reiseliv og annet næringsliv på Osterøy.

Jakten på det unike

Hovedformålet har vært å avklare om det er grunnlag for å gå videre med forslaget om en opplevelsespark slik den er skissert i mulighetsstudiet fra SixSides.

I dette arbeidet har vi lagt vekt på å utvikle mer helhetlige konsepter som viser hvordan Herlandsfoss kraftverk og Osterøy kan posisjoneres og som er tydelig knyttet til det Osterøy har å by på av kultur, tradisjoner og omgivelser.

Vi har jaktet på det unike og spesielle med Osterøy. Og vi har lagt stor vekt på å involvere bredt ulike aktører på hele øyen for å skape en god forankring for prosjektet og samtidig en viktig bevisstgjøring når det gjelder mulighetene for utvikling av ulike andre reiselivsprodukter på Osterøy.

Samarbeid med regionale aktører

Samtidig har vi vært opptatt av å koble på etablerte og erfarne reiselivsaktører i Bergen og resten av regionen slik at Osterøy og aktørene her kan bli en naturlig del av et velfungerende, profesjonelt og inspirerende nettverk.

I løpet av prosessen har Osterøy også blitt en del av visitBergen/Bergen Reiselivslag sin regionale reiselivssatsing «Region Bergen». Dette åpner helt nye muligheter for satsing på reiseliv på Osterøy. Samtidig fordrer det også en strategisk tenkning og plan fra kommunens side om man skal lykkes.

Nå må lokale investorer komme på banen

Osterøy Utvikling kan ikke jobbe videre med prosjektet på Herlandsfossen før lokale investorer melder sin interesse og er villige til å investere tid og penger i videre utvikling av prosjektet.

Vi har sondert investormarkedet for denne typen investeringer og fått klare tilbakemeldinger på at et lokalt prosjektteam med lokale investorer må på plass før man kan søke eksterne penger.

Vi synes derfor det er meget gledelig at privatpersoner og bedrifter i Fotlandsvågen nå går sammen om å stifte et eget aksjeselskap for å jobbe med å konkretisere planene på Herlandsfossen og starte opp en reguleringsplan. 

Osterøy har mye å by på

Arbeidet med de ulike konseptretningene har vært helt nødvendig for å komme frem til hvilke produkter Osterøy med troverdighet kan levere i forhold til ulike trender i markedet. Arbeidet har også vært viktig for å skape god forankring og involvere hele Osterøy i prosessen.

Osterøy har mye å by på. Målet har vært å synliggjøre dette i konseptene. Vi har lagt et godt grunnlag for å utvikle Osterøy som en attraktiv destinasjon med Herlandsfoss som et sentralt og kommersielt nav i alle opplevelsene. Vi har snakket med en rekke ulike aktører, besøkt attraksjoner og gjennomført samlinger for å få grep om hva Osterøy handler om i dag og historisk. Vi har tatt tak i disse historiene om øyen og sett på hvordan de kan omformes til konsepter som treffer behov i målgruppene lokalt, regionalt og internasjonalt. 

Veien videre - reiselivssatsing på Osterøy

Konseptene inneholder en mengde ulike ideer, både nye og gamle som kan brukes til reiselivssatsing over hele Osterøy. Osterøy Utvikling ønsker derfor å aktivt formidle og dele resultatene og rapporten fra konseptualiseringsarbeidet.

Vi inviterer til samarbeid for å velge ut noen produkter og retninger som man kan jobbe videre med å konkretisere. På denne måten vil lokale aktører kunne la seg inspirere til å satse og faktisk lage konkrete produkter og tjenester som vil kunne føre til fremtidig verdiskaping både på Herlandsfossen og på Osterøy.

Heia Osterøy!

Arbeidet med utviklingsprosjektet på Herlandsfossen har vært utrolig spennende. Vi har hatt gleden av å treffe mange engasjerte og hyggelige ostringer og bli kjent med en unik øy som vi mener har et stort potensiale til å bli en etterspurt reiselivsdestinasjon.

Det har vært utfordrende å lede en prosess der det er helt essensielt å involverer bredt, både lokalt og regionalt og på tvers av ulike næringer. Derfor er det gøy å se at det allerede har skapt resultater i form av økt bevissthet blant flere aktører rundt muligheter innenfor reiseliv på Osterøy.

Det er mange som nå ligger i startgropen med flere gode produkter. Vi ser frem til å følge utviklingen videre, og ikke minst til å se om noen greier å få realisert vår idé om verdens kuleste «varmestue»!

Versions

Versions er eksperter innen strategisk tjeneste- og forretningsdesign.

Sigrid Oterholm Hoem har de siste 10 årene jobbet med markeds- og trendanalyser, forretningsutvikling, merkevaren Norge og kommunikasjonskonsept i Innovasjon Norge Reiseliv.

Sigrid har vært prosjektleder og initiativtaker til «Nasjonal kolleksjon», et utviklingsprosjekt som bruker designtenkning og metode til å utvikle destinasjoner og opplevelser i reiselivet. Hun har ledet gjennomføringen av pilottestene på Rjukan og i Lofoten. Versions samarbeider tett med Bleed, et av Europas ledende og mest prisbelønte uavhengige designfirmaer.

Partnerne i Versions har lang erfaring med utviklingsprosesser og designdrevet innovasjon. Teamet som har jobbet med konseptualiseringsarbeidet for Herlandsfossen og Osterøy har solid kompetanse på spennet som oppstår mellom merkevarebygging, konseptualisering, opplevelsesdesign, kommunikasjon og teknologi, både internasjonalt og nasjonalt. De har også inngående innsikt i reiseliv og motiver som driver etterspørsel etter opplevelser. 

Tusen takk til alle som har bidratt med sin tid, kompetanse og entusiasme.

En spesiell takk til Sigrid O. Hoem og Karianne Hjallen fra Versions for inspirerende samarbeid.

 

Rita Aud Tveiten 

Styreleder Osterøy Utvikling

Tobby Sander Tomassen

Prosjektleder/daglig leder Osterøy Utvikling

Bakgrunn 

Det har vært et ønske om å etablere en familieattraksjon (aktivitetspark) i og rundt det gamle Herlandsfoss kraftverk. Det var stor entusiasme lokalt på Osterøy og hos BKK som eier av kraftstasjonsområdet ved
Herlandsfossen.


"BKK, som eig gamle Herlandsfoss kraftverk, har eit sterkt ønske om at nokon på ny skal fylla det med aktivitet. I tillegg til den gamle kraftstasjonsbygning kan det vera aktuelt å bruka eit nyare kontor og verkstadbygg, og kanskje også den gamle tilløpstunnelen som går 150 meter inn i fjellet.”

 

Det ble etablert et prosjekt og utarbeidet en mulighetsstudie for en familiepark ved Herlandsfoss kraftverk.
Mulighetsstudien, utarbeidet av SixSides og ferdigstilt i 2014, anbefaler at det etableres en familiepark på Herlandsfossen.

I studien pekes det på en rekke kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en slik etablering; Tilgang til kapital lokalt/regionalt, få på plass et team og skape lokal entusiasme på Osterøy. I tillegg ble det pekt på noen markedsmessige utfordringer slik som kronglete veiforbindelse og svak offentlig kommunikasjon til Herlandsfossen, Osterøy som reisemål er per i dag ukjent for de fleste, det er et begrenset lokalt marked på øyen og tilgjengeligheten til Herlandsfoss skaper usikkerhet. Det ble også bemerket at både dårlig vær og dårlige veier gjør det krevende å etablere en attraksjon som skal tiltrekke seg et stort antall besøkende på Herlandsfossen. 

Markedsundersøkelsen som ble gjennomført av Kaizen som en utvalgsundersøkelse blant barnefamilier i Bergensregionen, konkluderer derimot med at det er et marked for en middels stor familiepark i regionen.

Mulighetsstudien skisserte en familiepark med aktiviteter knyttet til:

 • Vann
 • Energi
 • Kunnskap: Historie, kultur, natur, næring & energi
 • Bærekraft

Mulighetsstudien fremhever videre at familieparken må ha tilstrekkelig attraksjonskraft for å tiltrekke seg hovedmålgruppen, som i denne studien er definert som barnefamilier. Attraksjonene som fremheves som kan skape tilstrekkelig attraksjonskraft er «Herlandsfossen», en vannbasert berg- og dalbane og en utendørs El Go-Cart bane. 

 

I et møte med Six Sides (07.2.2017) presiserer de at "Herlandsfossen" var tenkt som en attraksjon der man må bruke badetøy, men at det ikke er lagt opp til oppvarming av verken vann eller lagt inn investering til garderobefasiliteter i budsjettene i mulighetsstudien.

Heller ikke investeringer knyttet til infrastruktur og oppgradering av veinett på Osterøy er det tatt høyde for.

Begge de to hovedattraksjonene er absolutt spennende, men også potensielt svært værutsatte attraksjoner.

Mye tyder på at El Go-Cart banen må stenge når det regner og er vått. Gitt gjennomsnitt regndager i sommerhalvåret på Osterøy kan banen være stengt så mye som halvparten av alle dager på grunn av regnvær og våt bane. Det er ikke tatt høyde for at banen skal være innendørs i investeringsbudsjettet.


Det har ikke vært mulig å få tilgang til beregningsgrunnlagene som ligger til grunn for investeringsbudsjettet som er skissert i mulighetsstudien. Manglende dokumentasjon av investeringsnivå, kostnadsberegning og risiko for omsetningstap som følge av dårlig vær gjør at vi mener at hovedattraksjonene i mulighetsstudien ikke er egnet for å utvikles videre til et investorprospekt i sin nåværende form.

Tilnærming og prosess

Prosessoversikt RISS (Innovasjon Norge)

Osterøy Utvikling ønsket å bruke “Design Thinking” metodikk i prosjektet for å sikre en bred involvering av og god forankring hos ulike miljøer på Osterøy og i Bergensregionen.

I dette prosjektet har vi aktivt benyttet oss av tjenestedesign og design tenkning for å komme fram til konkrete konsepter. Vi har benyttet RISS, verktøykassen fra Nasjonal kolleksjon, et prosjekt i regi av Innovasjon Norge som Bleed/Versions har vært med å utvikle. Dette er en systematisk og strukturert måte å finne, forme og forsterke opplevelser og kommunikasjon på.

Prosessen har i hovedsak bestått av en bred kartlegging av hva som finnes og rører seg på Osterøy. På bakgrunn av kartleggingen er det utviklet kjernefortellinger som avklarer posisjoneringen til Osterøy/Herlandsfoss og opplevelsene/produktene.

Konseptene viser hvordan kjernefortellingene kan spisses til ulike målgrupper og ta opp i seg opplevelser og fortellinger som er unike for Osterøy/Herlandsfossen.

Osterøy som reisemål i dag

Noen av dagens flotte turistattraksjoner - en nybygd laksegilje og bilder fra gården Klyvikkje

«Reiselivs- og kulturnæringane er omtrent  fråverande i Osterøy kommune» skriver kommunen i planstrategi for Osterøy kommune 2016-2020. De legger til at

"Det er eit stort potensial for verdiskaping innan turisme og reiseliv i kommunen men det er i dag mangel på mellom anna overnattingstilbod eller aktivitetstilbod. Her er det mange småtiltak i dag, men det er trong for ein overordna strategi for å sikre at kommunen kan utvikle denne delen av næringslivet sitt."


Det er krevende å vedta at et sted skal bli attraktivt for turister/besøkende. Det er mange områder som må spille sammen for at et sted skal utvikle seg til et attraktivt reisemål: Kommunikasjon og  formidling, planlegging og tilrettelegging, enkeltindivider og ildsjeler, lokalsamfunn og tjenestetilbydere innenfor overnatting, transport etc.

Osterøy har mange spennende ressurser som kan utvikles til å bli attraktive for besøkende, men per i dag har ikke Osterøy turistattraksjoner, tjenestetilbud eller infrastruktur som er tilrettelagt for en særlig vekst i turismen til kommunen.

Det er svært lav kjennskap til og kunnskap om hva Osterøy har å by på som reisemål selv i nabokommunene. Inntrykket er også at det er mange ostringer som ikke har besøkt kraftverket på Herlandsfoss.

Oppsummering kartlegging

 

Prosessbeskrivelse - Kartlegging RISS (Innovasjon Norge)

Formålet med kartleggingen har vært å få tak i essensen av kulturen, historien og de levende tradisjonene på Osterøy. Disse funnene danner utgangspunkt for å utvikle konsepter som er unike for øyen og attraktive for besøkende og som kan formidles gjennom historier og opplevelser.

Prosjektet har forsøkt å svare på spørsmål som eksempelvis:

 • Hva karakteriserer kulturen på Osterøy generelt og i de ulike grendene?
 • Hvordan har historien satt sitt preg på kulturen og dagens Osterøy?
 • Hvordan har impulser utenfra, ny teknologi og liknende preget utviklingen på Osterøy?
 • Hvordan påvirker naturen og omgivelsene kulturen og levemåten på øyen, historisk og i dag?
 • Hvilke tradisjoner, anledninger, myter og fortellinger setter ostringene pris på? 
 • Hva rører seg innenfor organisasjonsliv, næringsliv, folkelige tradisjoner på øyen i dag?
 • Hvilke holdninger og verdier kommer til uttrykk?

Delfortellinger

En gjennomgang av ulike skriftlige kilder og materiell, observasjoner og innspill gjennom folkemøter, samtaler med ildsjeler, kulturaktører og andre, samt ulike bedriftsbesøk, resulterte i følgende delfortellinger, som igjen utgjør utgangspunktet for kjernefortellingene og konseptene:

 • Innovatørene
 • Fjordfolket
 • Grendafolket
 • Historieforvalterne
 • Natur og naturressurser

Innovatørene 

Ostringene har lange tradisjoner på å være innovative både gjennom århundregamle håndverkstradisjoner helt frem til dagens nyvinninger innen bruk av CNC og robotteknologi. Kremmerånden sto og står høyt. De kom gjerne på gode og oppfinnsomme løsninger både på egne og andres problemer og kom gjerne med svaret på Bergens (og verden forøvrig) sine utfordringer, dersom det var et marked for det. De drev gjerne på si og vokste organisk fram fra kjellere og uthus til større bedrifter. Ostringenes utgangspunkt er «Da ordna me!» og øyens befolkning fremstår fortsatt nå, som da, som svært løsningsorienterte. 

Historien til Herlandsfossen står på mange måter i skarp kontrast til fortellingene om innovatørene og småindustriens Osterøy. Dette var et stort prosjekt som krevde enorme investeringer, risikofylt innovasjon og import av arbeidskraft. Kommunene påtok seg store økonomiske forpliktelser som var nær ved å knekke prosjektet da rentene økte dramatisk og Saltverket aldri ble realisert.

Herlandsfossen er også historien om at Osterøy fikk elektrisitet tidlig, greide å utnytte vannkraften tidlig og var et eksempel på interkommunalt samarbeid
mellom kommunene på øyen.

Fjordfolket

Historisk har ostringene hatt et nært forhold til fjorden. Den var den viktigste ferdselsåren og folk var avhengige av båt for å komme seg rundt. Fjorden var handelsveien og livlinen til resten av verden. Kaien var et viktig møtested. Da bilen ble introdusert og veinettet og ikke minst da brua kom, mistet de mindre plassene mange av de samlende funksjonene som egen butikk, skole og postkontor - ting ble sentralisert. Mange av de flotte bryggene og byggene rundt disse har forfalt – og kaien har mistet sin funksjon som møteplass og sentrum.

Det er mange flotte våger på Osterøy. Mjøsvågen er et godt eksempel på hvordan historien kan formidles både om fjordfolket og om skaperkraften som bor på Osterøy, både historisk og i dag. Her får man et blikk inn i et vell av småbedrifter som treskofabrikk, kisteverksted, meieri, røykeri, fargeri, smier, metallstøperi, møbelfabrikker.

Mange ønsker «å ta fjorden tilbake». Restaurering av lakse-giljer er et annet godt eksempel på at ildsjeler tar fjorden og historien tilbake og gjør denne tilgjengelig for nye generasjoner. Denne måten å fange laks på er helt unik og så effektiv at den ble forbudt. Nå er disse tilbake som levende kulturminner. 

Grendafolket

Folket og grendene på Osterøy er egenrådige og har stor gjennomføringsevne. De venter ikke på at noen andre skal ta ansvar for dem, men starter gjerne på egenhånd. Det er mange fortellinger om idrettsanlegg som har blitt bygget på dugnad og arrangementer som baseres på frivillighet.

Også da kraftverket på Herlandsfoss ble etablert kjøpte folk en lyspære for å bidra til avsetning på elektrisiteten. Fellesskapet er et gode, og det ligger en forventning til innbyggerne der om å både ville og skulle bidra. Det er til dels sterk sosial kontroll og forventninger om at folk bruker fergen og nærbutikken.

Å finne sammen og dele i klynger for felles glede og samarbeid er et konsept som går igjen i ostringenes måte å organisere seg på, både historisk og i dag. De er gode til å jobbe alene, men samarbeider gjerne ved behov.
Samtidig påpeker mange at det er et tydelig “me og dei” og “på hi sia” der, på flere nivåer. Lokaliseringsspørsmål og fordeling mellom grendene og de ulike delene av øyen skaper fremdeles «vondt blod» på tvers av andre interesser og skillelinjer. Ostringene er rett på sak, presise, tidlig oppe og driver ikke med unødig «small talk». De har fokus på bedriften, grenda eller verden, og innimellom er det lengre til andre siden av øyen enn til andre siden av verden.

Veiene på Osterøy er en opplevelse i seg selv, svingete og smale og for det meste uten gul stripe.Det gjelder også veiene til Herlandsfossen som ikke er bygd for å håndtere stor tilstrømning til en familiepark.

Historieforvaltere

Osterøy har et veldig gammelt kulturlandskap som antas å være hele 8000 år gammelt. Osterøy er et sted med røtter. Ostringen har bodd på øyen i generasjoner og er stolte av historien, kulturen og tradisjonene på øyen. Her lever håndverkstradisjoner og kulturlandskap i beste velgående.

Det finnes en rekke kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap her.

«Kulturlandskapet med gardstun og einskildbygningar som lemstover, brakaløer og naust, bunde saman av  landskapselement som steingardar, stabbegjerde, bakkemurar og vegfar er ein viktig del av Osterøy sin identitet og historie, og har stor opplevingsverdi». (Osterøy kommunes planstrategi 2016-2020)

 

Havråtunet er et av de mest interessante eldre gårdstunene på Vestlandet med historie helt tilbake til bronsjealderen. Havråtunet viser hvordan et vestnorsk klyngetun tok seg ut før utskiftningens tid. Her er tunet og den gamle teiginndelingen fremdeles intakt og i drift. Gården er et unikt minne om gårdsdrift, byggeskikk og arbeidsliv på de mangebølte vestlandsgårdene. (Kilde: SNL)

Natur og naturressurser

På Osterøy er det mye vær, det er tette kratt og granskog, kronglete og svingete veier med forholdsvis lite trafikk. Det er høye fjell og stupbratte berg rett ned i havet. Osterøy er en av Nord-Europas største innlandsøyer, omgitt av sjøvann på alle kanter. Spektakulær natur og kulturlandskap slik som mange andre
lignende steder på Vestlandet.

Ostringene har utnyttet naturressursene gjennom alle tider; matproduksjon, fiske, vannkraftverk, nikkelgruver, saltverk, trevirke og metallproduksjon.

Herlandsfoss kraftverk

Herskapelige Herlandsfoss kraftverk - et unikt og vakkert bygg

Historien til Herlandsfoss kraftverk står på mange måter i skarp kontrast til fortellingene om Osterøy. Det var et stort prosjekt som krevde enorme investeringer, risikofylt innovasjon og import av arbeidskraft. Kommunene påtok seg store økonomiske forpliktelser som var nær ved å knekke prosjektet da rentene økte dramatisk og Saltverket aldri ble realisert.

Herlandsfoss er også historien om at Osterøy fikk elektrisitet tidlig, greide å utnytte vannkraften tidlig og var et eksempel på interkommunalt samarbeid mellom kommunene på øyen.

Kjernefortellinger

Oppsummering av hovedkjernefortellingene som stod fram i forbindelse med kartleggingen. 

Kjernefortellingene trekker ut essensen av hva Osterøy handler om – den historiske plattformen, entreprenørene, oppfinnerne, skaperkraften, tradisjonene, holdningene, fellesskapet og rivaliseringen. Kjernefortellingene er forslag til hvordan Herlandsfossen kan posisjoneres for bli en unik destinasjon med et
budskap som er rotfestet i lokal kultur, verdier og historie. Fortellingene skal gi et bilde av Osterøy som folk kjenner seg igjen i og som besøkende enser når de møter Osterøy i fortellinger og opplevelser på øyen. 

Kjernefortellingene danner et strategisk utgangspunkt for hvordan opplevelsene og fortellingene om Herlandsfossen og Osterøy kan utvikles og formidles for å skape en unik attraksjon som henter kraft fra Osterøy sin spennende historie og samtid.

“Da ordna me”

Håvard Holmås oppsummerer Osterøy, folk og kulturen på en glitrende måte:

Da eg kom her ble eg veldig begeistret for folk. Det var et eller annet med menneskene her sin stolthet og det de gjorde og kunne. Og ikkje minst den gode produksjonsarven, med kultur og gode materialer.

Eg sjølv jobbe som designer og er fascinert av den biten, og eg følte et fann et eller annet unikt her på Osterøy som gjorde at vi kunne lage et merke.

Så for meg – det som er viktig med Osterøy, det e de tingene som går på at det e noke veldig stolt og noke veldig ekte – det e menneske som bryr seg om kvarandre og som bryr seg om det de kan.

 

- Håvard Holmås, designer og forfatter av «Ein våg med ikkje har visst um», Fjordslottet 24.8 2017.

Konsept

Skisse over elementer som inngår i konseptutviklingsfasen (RISS, Innovasjon Norge)

Konseptene er ulike perspektiver på mulige opplevelser på Osterøy – et utgangspunkt for kommunikasjon, innovasjon og utvikling rettet mot definerte målgrupper og situasjoner i opplevelsesmarkedet.
Konseptene er ulike innganger og døråpnere til lokal kultur og mulige opplevelser på Herlandsfossen og Osterøy. Konseptene setter opplevelsene inn i en lokal kontekst som formidler hvorfor denne typen opplevelser er unike nettopp på Herlandsfossen. Samtidig er konseptene utviklet for å treffe behovene i bestemte
målgrupper.

Konseptene er noe å strekke seg mot, et strategisk utgangspunkt for å prioritere budskap i dag. De utfyller og beriker hverandre og til sammen bidrar de til å løfte fram et mangfold av muligheter som samlet sett formidler hva Osterøy kan by på.

Skaperkraft er det konseptet i kolleksjonen som i størst grad formidler det stedsegne og unike med kulturen på øyen og som har størst potensial til å utfylle reiselivstilbudet lokalt. Konseptene forener behov og motiv i ulike målgrupper slik de fremkommer i Innovasjon Norges målgruppestudier (utsiden) med opplevelser,
verdier og ressurser som finnes på Herlandsfossen/Osterøy (innsiden).

Prosessbeskrivelse - Målgruppens behov defineres og resulterer i tilpassede konsepter RISS (Innovasjon Norge)

Skaperkraft

Skaperkraft viser fram og feirer entreprenørskapskulturen på Osterøy, alle nyvinningene ostringene har skapt og måten disse har gjort livet lettere for folk opp igjennom historien. “Verksted Herlandsfoss” viser ostringenes evne til omstilling og betydningen av tradisjon, kunnskap og organisk innovasjon. Verkstedet er et sted du lærer nye ferdigheter og videreutvikler gamle. Verkstedet bidrar til økt forståelse for at teknologi og håndverk er to sider av samme sak, både historisk, i dag og i fremtiden. Dette er et sted med energi og skaperkraft. Et sted der alle kan kjenne på gleden av å skape noe konkret, reparere ting og få dem til å vare litt lenger, lære noe nytt, utvikle interesser, engasjement og lidenskap - sammen med andre. Her er det mulig å lage alt fra kiper på «gammelmåten» til å eksperimentere med programmering av roboter – hva kan du få dem til å gjøre? 

Når gammel og ny teknologi mikses kan det oppstå mye spennende og uventet, når generasjoner utforsker dette sammen kan alle lære av hverandre og av ekspertene på Herlandsfossen. Dette er et verksted utenom det vanlige. En blanding av et gjestfritt, hjemmekoselig og trivelig sted å tilbringe dagen og et verksted med folk, bøker, høvelspon, metall og maskiner.

Her kan du lære teknikker, forstå prosesser og metoder, bruke verktøy og få ny kunnskap om ulike materialer som metaller, leire, tre, garn og planter. Her kan alle bidra og dele sin kunnskap, lidenskap og interesse.

Eksempler på mulige opplevelser:

Opplevelsene og aktivitetstilbudet knyttes til ulike sesonger, anledninger og tradisjoner. Dette bidrar til å fylle Verksted Herlandsfoss med spennende aktiviteter gjennom hele året og gode grunner til å komme tilbake igjen og igjen. Mange av de større prosjektene kan ikke gjøres ferdig på et besøk, for å bli ferdig må du komme tilbake.

 • Aktiviteter både utendørs og innendørs.
 • Kjøre store maskiner - traktor, dumper eller gravemaskin.
 • Kurs i lafteteknikk, brakjekledning eller lage kiper - lær hele prosessen – ta barken ned fra trærne, tørke den, klargjøre den og fletter kipe eller kurv
 • Bygge sin egen minihytte
 • Lære å smi en bile eller en kniv, lage smykker eller din egen grill
 • Lage sko/tresko, kister, dukkehus eller fuglebrett
 • Programmer CNC/robot-teknologi
 • Mekke (sykkel/moped) eller lage Ola-bil
 • Reparere ødelagt tøy, telt oa
 • Bygge et minikraftverk. Se sammenhenger mellom vann, strøm.
 • Tegne og bygge din egen kajakk og teste den ut på Herlandsvatnet etterpå
 • Være med på å hugge, kappe og stable ved til vinteren.
 • Fiske, sløye, røyke
 • Plukk rødbeter (i hagen); farge, spise og sylte
 • Slå med ljå og hesje
 • Kurs i å bruke motorsag og lage kunst med motorsag
 • Lage mønster til klær, samt lære å sy, strikk eller veve

Forslag til mulige samarbeidspartnere:

 • Bibliotek og museum
 • Regionalt senter for "rødlistede håndverkstradisjoner”
 • Husflidlag
 • Næringslivet og ulike bedrifter på Osterøy/regionen kan bidra med “rester” av tre, metall, stoff og annet utdatert materiale, verktøy og roboter som ikke anvendes lenger, spesialkompetanse bedriftene sitter på er av interesse.
 • Museumssenteret i Hordaland - viktige som kulturbærere (spesielt Havråtunet og Osterøy Museum) og kan bidra med materiell, kunnskap og kompetanse både i form av kursing med personer og gjennom digitalt tilgjengeliggjort materiell og tradisjoner.
 • Kommunen kan bidra positivt (i alle konseptene) gjennom god og rask tilrettelegging og gi muligheter til
 • omreguleringer i både kommuneplaner, arealplaner og områdeplaner
 • Videregående skoler og ungdomsskoler
 • Stiftelser
Ut i vår hage

Landbruk og matproduksjon sysselsetter mange på Osterøy. Mange av håndverkstradisjonene og oppfinnelsene har røtter i landbruket, og  kulturlandskapet på øyen har stor opplevelsesverdi. Like ved den gamle kraftstasjonen på Herlandsfossen eier kommunen en gård som kan videreutvikles og drives av et vertskap og gjestene i fellesskap. Dette kan bli “Herlandsfoss hage”.

En stressfri sone, et vakkert, grønt og frodig sted der du og familien din kan leie en hageparsell og bidra med såing, dyrking og innhøsting. Komme i
nærkontakt med naturen og sesongenes gang. Treffe og bli kjent med andre med samme interesser. Du lærer gjennom å dyrke ulike typer korn, plantevekster, frukt, bær og grønnsaker mm. Herlandsfoss hage tilbyr kurs, veiledning, tips og råd og muligheter til å være med i hele prosessen fra såing, dyrking til høsting.

I Herlandsfoss hage kan du leve ut drømmen om din egen kjøkkenhage eller lære slik at du lykkes hjemme, i borettslaget, bydelen eller i parken. På Herlandsfossen tar vi bærekraft på alvor, og egendyrkede ingredienser finner du igjen i maten i varmestuen.

Herlandsfoss hage er et grønt pusterom for folk som ønsker å bruke
hendene og kroppen og ser på hagen/balkongkassa/parsellen som et utmerket sted for rekreasjon og avslapning. Reis hjem med blomster du har dyrket fram selv, ta med deg potter slik at det kan vokse videre på verandaen/balkongen/i stua. Lær hvilke planter du kan dyrke for å hjelpe pollinerende insekter som humler til å trives. Melk en ku, klapp en geit, en gris om du tør, en høne om du har håndlag med dem eller en besøkende hund - om du spør først. Reis hjem fra Herlandsfoss hage med grønne fingre og ferske bær, frukt og grønnsaker.

Eksempler på mulige opplevelser:

 • Disponere din egen hageparsell, lære om og sanke spiselige vekster
 • Plukke sopp fra eventyrskogene på Osterøy
 • Lære om krydder, matlaging og erstatte kjøtt i en vegansk rett.
 • Lære å bake lefser og stompakaker og lokale pølser
 • Ha din egen bikube og lage honning
 • Finne opp et alternativ til plast av bivoks?
 • Plukke frø og så når våren kommer.
 • Lære om plantesykdommer og skadedyr og hva du kan gjøre
 • Lære hagedesign, kurs i blomsterbinding og å lage blomsterdekorasjoner
 • Lag parfyme eller kosmetikk og lær om planter som bidrar til helse og velvære
 • Lære om dyrevelferd
 • Lære å farge tøy/garn med naturens egne farger
 • Høsten er tid for sylting og safting av frukt, bær og grønnsaker fra hagen.
 • Møte dyr – kaniner, ender, geiter, sauer og lære om geitehold og å lage geitost
 • Forsøk deg som fisker, sløyer og kokk, lære å røyke laks og ørret
 • Besøk en sommerfuglhage med flotte eksotiske sommerfugler
 • I hagen kan du delta i sesongskiftene, på høstfest, våronn, juleforberedelser mm.
 • Lær om økologisk hagebruk og hvordan du kan bruke ugress og ville vekster
 • Lær om kompostering og naturlig gjødsling

Forslag til samarbeidspartnere:

 • Litland gartneri, Lerøy Fossen, Leiren laks
 • Lokale bønder og bondekvinnelag
 • Økolandsbyen på Bruvik (Bergen Økologiske Landsby)
 • VG skoler i området som tilbyr dyre-, heste- og anleggsgartnerfag
 • Agronomutdanning for voksne
 • Også her er Regionalt senter for "rødlistede håndverkstradisjoner” relevant
 • Museum/bibliotek
Aktivitetsøyen

Osterøy er et paradis for folk som vil være i fysisk aktivitet. Her får du påfyll av energi ved å slite deg ut, bli våt, kald og svett for så å ta en varm dusj og hygge deg i varmestuen på Herlandsfossen etterpå.

De gamle svingete stabbesteinsveiene og Kossdalssvingene med sine 17 hårnålssvinger er en opplevelse for både syklister og turgåere. Følger du veien fra Herlandsfossen og opp til Storavatnet kommer du til Herlandsnesjene
naturreservat og Storavatnet med flotte muligheter for padling og stisykling om sommeren og ski- eller skøyteturer om vinteren. Alt i umiddelbar nærhet til varmestua på Herlandsfossen.

Du kan gå eller sykle Osterøy rundt, på tvers eller på langs. Fjorden og Herlandsvatnet er et godt utgangspunkt for korte eller lengre
padleturer. På Herlandsfossen kan du leie utstyr, slappe av og nyte god mat eller Vestlandets beste kakao. Her er det utfordringer utenom det vanlige som får adrenalinet til å pumpe og pulsen til å slå.

Osterøy er entreprenørenes og småindustriens mekka. Det merkes på tilbudet av aktiviteter på Herlandsfossen. Her er det utfordringer for barn og voksne der alle musklene i kroppen blir satt i sving og lokale produkter benyttes som ramme rundt. Her kan gjestene prøve seg selv i ulike løyper med forskjellige vanskelighetsgrader, en nyskapende lekeplass med industrielt preg.

I et tårn ved/bak/over kraftbygningen henger det gamle rallybiler det er mulig å klatre opp til, gamle industripiper brukes til rappellering, kraftige kiper du kan heise deg selv til topps i ved bruk av muskelkraft eller kanskje henger de under en varmluftballong? Her er det tau du kan klatre og slenge deg i. Tårnet er godt
skjermet for vær og vind. De tøffeste kjører den spektakulære sklia fra Herlandsnesjane og ned til Herlandsfossen.

Eksempler på mulige opplevelser:

 • Sykkel: Landeveissykling langs stabbesteinsveiene rundt Osterøy med start og stopp på Herlandsfossen grus og terreng til Hosanger opp Kossdalsdalssvingene tilbake til Herlandsfossen. Terrengsykling rundt Storavatnet, hinderløype med sykkel ved Herlandsfossen.
 • Fot- og løpeturer: Fra Tysse til Herlandsfossen, Osterøy på tvers fra Herlandsfossen til Brødknipa t/r, Osterøy på langs med overnatting ved Herlandsfossen, Kossdalssvingene og Tveitafjellet.
 • Motbakkeløp – Bruviknipa opp, Tvetitafjellet opp, Åsheimveten opp, Kossdalssvingane opp. 
 • Padling/ro: Langtur rundt hele Osterøy, på Herlandsvatnet og ned til Fotlandsvåg, på Storavatnet med tilrettelagte teltplasser og muligheter for overnatting. Teste samarbeidsevner og koordinasjon ved å ro sammen i en båt der mange ror sammen. Aller helst i en ekte Oselvar selvsagt!
 • Bygge kano/robåt på verkstedet og sjøsette den og teste den på Herlandsvatnet.
 • Friluftsliv: I området rundt Herlandsfossen og oppe ved Storavatnet er det ypperlig å teste ut teltlivets gleder. Ekstra stas når en kan ta turen ned til Herlandsfossen for en kopp kaffe og en varm dusj om været slår seg vrangt.
 • Orientering, geocaching, naturstier mm.
 • Det er gode fiskemuligheter på Osterøy og i fjordene rundt og det er også mulighet å hente tang, tare og andre av fjordens vekster og eksperimentere i hvordan dette kan brukes i matlaging og annet.
 • Utleie av el-sykler og el-båter som kan brukes på Herlandsvannet.
 • Klatre, henge, slenge, huske og skli i et overdimensjonert klatrestativ.
 • Teste balansen med og uten sykkel.
 • Bilekasting, skyting med pil og bue eller sette styrke og evnen til samarbeid på prøve i hinderløypa.
 • Ta en pause inne i varmestua.
 • Ta sklia fra Herlandsnesjene ned til Herlandsfoss.
 • Følge stien fra kraftstasjonen og opp.
 • Sno deg gjennom den mørke tunellen bak kraftverket.

Forslag til samarbeidspartnere:

 • Tur-/Ungdoms-/Idrettslag
 • Skiforeningen
 • Frivillighetssentraler
 • Ridesenter
 • Jakt- og fiskeforeninger
 • NCE Tourism
 • Bergen Basecamp og lignende aktører
 • Bergen Cykleklubb
 • Arrangører av ulike motbakkeløp, turmarsjer og sykkelløp
 • Ro- og padleklubber
Varmestue

«Som ein katedral med romanske rundbogar og toskansk gotikk ligg den velbygde kraftstasjonen ved Herlandsfossen ovanfor Fotlandsvåg, omhugsamt forblenda med fuga naturstein; eit elegant eksempel på den
medvitne symbolarkitekturen i industribygg på det tidlege 1900-talet.» (Grind.no)

 

Den gamle kraftstasjonen gjøres om til en av Norges flotteste møteplasser og varmestue med egen kafé/restaurant, garderobeanlegg, supereffektivt tørkerom og «spillehall» med klassiske spillopplevelser.

Varmestuen er det sentrale samlingsstedet og møteplassen for alle som deltar på aktiviteter i og rundt Herlandsfossen og kan kombineres som en sentral del i alle konseptene. Her kan man søke ly for vær og vind eller bare slappe litt av før eller etter aktiviteter og opplevelser.

Eksempler på mulige opplevelser:

 • Møteplass og varmestue der alle som er på Herlandsfossen kan slappe av og nyte varme og god mat
 • Varmestuen har garderobefasiliteter og (vaske- og) tørkerom slik at de som har vært ute, blitt våte og kalde kan dusje og skifte
 • Her kan spilleglade i alle aldre teste ut nye eller kjente brettspill blant det rikholdige spillbiblioteket, prøve billiard, eller et klassisk spill som PacMan eller flippermaskiner
 • Alternativt kan man lese en bok
 • Ta fram håndarbeid og få inspirasjon i bøkene om håndverk og håndverkstradisjoner
 • Benytte felleskjøkkenet til å lage mat av lokale råvarer
 • Varmestuen er også et sted for møter og mindre konferanser, ulike typer arrangement
 • Vandreteater som formidler historien til Herlandsfoss kraftverk
 • Utstillinger/aktiviteter som forteller om kraft - både som fenomen/energikilde, historisk og i dag.


Forslag til mulige samarbeidspartnere:

 • BKK
 • Greenstat
 • Turlag
 • Idrettslag
 • Bergen og omland friluftsråd
 • Fjordslottet
 • Restaurant/cateringselskaper
 • Overnattingstilbud
 • Mat- og drikkeleverandører i regionen
 • Kurs- og konferanseleverandører
 • Bergen Basecamp og andre aktivitetsleverandører
 • Høyt og Lavt
 • Ulike leverandører av fjordcruise

Målgrupper 

De ulike konseptene satt inn i henhold til Innovasjon Norges segmenteringsstudie

Konseptene er utviklet og spisset for å treffe behovene i noen prioriterte målgrupper, hentet fra Innovasjon Norges målgruppestudie.

For mer informasjon om denne inndelingen, se Innovasjon Norges segmenteringsstudie (Innovasjon Norge, 2017).

 • Skaperkraft gir folk anledning til å lære nye eller videreutvikle eksisterende ferdigheter. Her kan man bidra til et mer bærekraftig samfunn gjennom å reparere i stedet for å kaste, lære seg å sy, strikke, hamre og sage, forstå prosesser, materialer og skape noe håndfast og konkret.
 • Ut i vår hage er et sted for sakte tid som fremkaller indre ro og harmoni. Hagearbeid innebærer rolig fysisk aktivitet ved å grave i jorda og følge med på biene som surrer. Her kommer man i kontakt med naturen og jorda og kan kjenne gleden ved at det at det vokser og gror.
 • Aktivitetsøyen byr på klassisk friluftsliv i alle varianter som gir ny energi og muligheten til å slippe seg løs og kjenne adrenalinet pumpe med mer bratt moro.
 • Varmestuen er en trivelig og lun møteplass der man kan møte andre mennesker eller kose seg med familien. Den tilfører en sosial opplevelse som gjør at turopplevelser på Osterøy skiller seg fra turopplevelser andre steder.

Veien videre

Gjennom arbeidet med konseptene for Herlandsfossen er det identifisert flere områder der Osterøy har gode forutsetninger for å utvikle attraktive reiselivstilbud, på Herlandsfossen eller andre steder på øyen. For å lykkes i den videre utviklingen av Osterøy som reisemål generelt og Herlandsfossen spesielt er de lokale aktørenes vilje til forpliktende samarbeid og involvering avgjørende. 


Avgjørende aspekter for å lykkes ifølge Innovasjon Norges Håndbok for reisemålsutvikling:

 • Lokal vilje til å bruke tid og penger på prosessen, både hos de private og offentlige aktører.
 • Sikre ressurser til gjennomføringsfasen og enes om en felles strategi som så brukes som styringsverktøy.
 • At de toneangivende aktørene sikrer langsiktighet og helhetlige løsninger som både tar vare på naturkvaliteter, kulturgrunnlag/særpreg, miljø og fremtidige behov for stedsutvikling og vekstmuligheter for turismen på stedet.
 • Vilje til å investere i kompetanse for å utvikle Osterøy som reisemål.


Før det er hensiktsmessig å detaljere og designe konkrete opplevelser og attraksjoner på Herlandsfossen, må det på plass et lokalt team med vilje og evne til å satse. Det trengs også lokale investorer/utviklingspartnere som kan bidra i prosjektet. Før det ligger lokale penger på bordet, vil ikke eksterne investorer fatte interesse for prosjektet. I tillegg er det viktig å redusere usikkerheten knyttet til infrastruktur og tilgjengelighet til Herlandsfossen. Område- og reguleringsplaner samt bruk av eiendom og involvering av grunneiere og bygninger må avklares nærmere. 

I mulighetsstudien ble det forutsatt at både kommunen og BKK skulle ha en viktig rolle videre i prosjektet dersom dette skulle lykkes. Hvilke intensjoner og ambisjoner disse aktørene nå har for en opplevelsespark på Herlandsfossen, er viktige avklaringer som må på plass før neste fase kan starte. Uten et tydelig lokalt eierskap og engasjement vil det bli vanskelig også å skaffe eksterne midler.

Utvikling av ulike reiselivsprodukter tilknyttet de forskjellige konseptene som skisseres i denne rapporten, kan selvsagt også starte andre steder på Osterøy og sannsynligvis med betydelig mindre grunninvestering enn Herlandsfossen.

Kilder, litteratur og referanser

 


Sist oppdatert: 20.02.2019
Publisert: 18.02.2019