HeimVeg, vatn, avlaup og bossKommunale avgifter 2021

Kommunale avgifter 2021

Vatn- og avlaupsgebyr

 

Abonnementskategori

Vatn

Pris/abonnent

Avlaup

Pris/abonnent

Bustad

Kr. 2.918,-

Kr 1.327,- 

Næringseigedomar, offentleg verksemd, burettslag

Kr.  4.306,-

Kr. 2.295,-

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, med utgangspunkt i nedanforståande m3 –pris.

Forbruksgebyr

Einingspris per/m3

Vatn

11,96

Avlaup

6,53

Leige av vassmålar

Det skal betalast ei årleg leige med kr. 217,-

Tilknytningsgebyr

Ein fast sum vert lagt til grunn for eingongsgebyret.

Tilknytingsgebyr

Gebyr, utan mva

Vatn

Kr.  13.000

Avlaup

Kr.  13.000

Feie- og tilsynsgebyr

Kr 395,- pr. pipe eksklusiv mva.

Tillegg for kvar skorstein for byggverk( bygning) med meir enn 1 skorstein, kr. 203 ,-

Slamgebyr

Gebyr for tømming av slamavskiljar

 

Gebyr 

Årleg avgift husstand

Kr 1.220,-

Årleg avgift hytte/fritidshus

Kr 611,-

Tømming av fellestankar vert årleg avgift for kvart tilknytt bustadhus

Kr 1.220,-

Tømming av fellestankar vert årleg avgift for kvart tilknytt hytte/fritidshus

Kr 511,-

For andre større slamavskiljarar som kan vera aktuelle å tømma vert avgifta sett til sum pr. m3  Kr 712,- pr m3

Renovasjonsgebyr - Prisar for 2021

140 liter behaldar - "Minimumskunde": kr 2113,55 inklusiv 12 tømmingar i året (inkl mva). (6 tømminger pr halvår)

Ekstra tømming utover 6 per halvår -  kr 33,08 per tømming blir avrekna kvart halvår.

Gebyr for hytter/campingvogner vert rekna i % av gjennomsnittskunde.

Utfyllande informasjon om kategoriar for mellom anna utrekning av hytterenovasjon: www.bir.no

Forskrifter og gebyrregulativ 


Sist oppdatert: 04.02.2021
Publisert: 08.11.2018