Søk jobb som prosjektleiar - i Masfjorden

Masfjorden kommune, som vertskommune, har fått skjønnsmidlar frå fylkesmannen for 1 år i første omgang med mogeleg forlenging fram til 2019 for å arbeide med velferdsteknologi i kommunane: Masfjorden, Gulen, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Austrheim og Fedje. Dei søkjer difor etter prosjektleiar i 50% stilling.

Les meir om stillinga 26. juli 2017

Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Osterøy kommune vart fastsett av Osterøy heradsstyre (21.06.20...
Les meir 26. juli 2017

Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kultur...
Les meir 27. juni 2017

Kunngjering- oppstart av planarbeid Maurhaugen bustad Gbnr 137, bnr 70 m.fl - Valestrand

Merknadsfrist 15.08.17.

Med heimel i plan-og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for Maurhaugen bu...
Les meir 26. juni 2017

1.gangs høyring og offentleg ettersyn - 12532015005 reguleringsendring Rundhovde bustadområde- Valestrand

Høyringsfrist 18.08.17

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 har plan-og kommunalteknisk utval i møte 22.06.17 gjort vedtak om å...
Les meir 27. juni 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag26. juli
Kulturkalender Osterøy
onsdag26. juli
Kulturkalender Osterøy
tirsdag01. aug.
Kulturkalender Osterøy
onsdag02. aug.
Kulturkalender Osterøy
onsdag02. aug.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish