HeimBarnehagePrisar og betaling

Prisar og betaling

Kva kostar det?

Full plass

Frå 1.august 2019 kostar ein full barnehageplass 3.040 kroner per månad.

Redusert plass

Søskenmoderasjon:

 • Du får 30 prosent rabatt på barn nummer to.
 • Du får 50 prosent rabatt på barn nummer tre og fleire.
 • Dersom søsken går i ulike barnehagar i Osterøy kommune (privat- kommunal) gjeld same reglar for søsken moderasjon.

Redusert plass i kommunale barnehagar i Osterøy frå 1.august 2019:

 • 3 dagar veke kr. 2.355,-
 • 4 dagar veke kr. 2.715,-
 • 5 dagar veke kr. 3.040,-

Det er høve til å ta ekstra betaling for mat/kost i barnehagen.

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

 • maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
 • den samla inntekta til hushaldninga er lågare enn 557.333 kroner (frå 01.01.2020 lågare enn 574.750 kroner)

Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Hushald med inntekt lågare enn kr 548.500 per år som har 2, 3, 4 og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, kan søkje om gratis kjernetid. (2-åringar frå 1. august 2019).

Slik søkjer du

Trykk her for å søkje redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Du må søkje innan 1. september for å få avslag i prisen frå oppstarten av nytt barnehageår.

 • Du må leggje ved sjølvmeldinga di som dokumentasjon. Dersom noko ikkje er registret på sjølvmeldinga av person- eller kapitalinntekt, må du leggje ved anna relevant dokumentasjon.
 • Merk all dokumentasjon med namnet til barnet ditt og send dokumentasjonen til: Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg. 
 • Som hovudregel gjeld søknaden for eitt barnehageår om gangen.

Les meir

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider.


Sist oppdatert: 13.08.2019
Publisert: 01.11.2018